روز همدلی در دبستان پسرانه محمد امین(ص) دوره اول ۱۳۹۷

زنگ همدلی، حیاط مدرسه را آرام و دور از هیاهوی بچه ها کرد تا آرام در کنار هم بازی کنند. کافیست زنگ همدلی را برایشان بزنید تا شیرین تر شود کام زندگی برایشان .