شور و هیجان دهه فجر:تزیین کلاس هابا دست سازه های دانش آموزان و آماده کردن برنامه های متنوع