مسابقات شهرستان دوره اول دبیرستان در رشته بدمینتون

مسابقات بدمینتون دوره اول متوسطه، باحضورده تیم برگزارگردید که درپایان، مقام‌های زیر به دست آمد.

مقام اول، حامد علی‌دوست از متوسطه دوره اول محمدامین

مقام‌های سوم مشترک بین اقایان پارسا پورقاسمیان از دبیرستان فتاح المنان و نیماشکری م از دبیرستان دوره اول محمدامین

همچنین در مقام‌های تیمی

مقام اول به دبیرستان  شهیدفتاح المنان.

مقام دوم دبیرستان دوره اول محمدامین

و مقام های سوم مشترک  کسب شد