نشست مشترک کارگروههای مختلف موسسه محمد امین


روز پنجشنبه، 27 خرداد،  کارگروه ها ی مختلف موسسه آموزشی فرهنگی محمد آمین (ص)، نشستی مشترک برگزار نمودند.
در این نشست، ابتدا کار گروه های مختلف(هیات مدیره، اتاق فکر، خیرین و طرح و برنامه)، گزارشی از روند کار خود بیان نمودند و سپس هر کارگروه به طور مجزا، جلسات مربوط به خود را برگزار نمودند و در نهایت این نشست با برنامه افطاری به پایان رسید.