هفته کتاب و کتاب‌خوانی

برای نابود کردن یک فرهنگ
نیازی نیست کتابها را سوزاند
کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند
 (ویکتور هوگو)
برگهای سبز با رگبرگهای سفید، باعث میوه دادن درخت می شوند ؛
و برگهای سفید با رگبرگهای سیاه ، باعث ثمر دادن مغزها
هفته کتاب و کتاب‌خوانی مبارک باد.