پخش کلیپ ساخته شده در دبستان محمد امین(دوره اول) با موضوع معرفی مصطفی رحماندوست، در حضور شخص ایشان