چاپ برگزیده‌های مسابقه «اگر من جای مسئولین شهر بودم» در روزنامه اصفهان زیبا