کلیپ دوازدهم معرفی نویسندگان کودک توسط دانش آموزان دبستان پسرانه محمدامین (ص)