کلیپ روز جهانی کودک در دبستان دخترانه محمد امین ۱۳۹۷