کلیپ ساخت کود و قلمه زنی در دبستان پسرانه محمد(ص) امین نوبت اول