کلیپ طرح نویسندگان کوچک، مشارکت گروهی دانش آموزان مدرسه دخترانه محمدامین در نوشتن کتابچه