کلیپ هفتم معرفی نویسندگان کودک توسط دانش آموزان دبستان پسرانه محمدامین(ص) دوره اول