گزارش اولین زنگ همدلی و بزرگداشت روز عصای سفید در دبستان پسرانه محمد امین(ص) دوره اول ۱۳۹۷

امروز اولین «زنگ همدلی» نواخته شد. ...با صبحی که پیام روشنی داشت .در روز جهانی «عصای سفید» .

«بانوی نخبه روشندل شهرستان »، خانم «مریم محمدی» صبحگاه امروز را در کنار بچه ها بود .

او گفت که مادرش به خاطر یک اشتباه پزشکی او را  نابینا بدنیا آورد .
اما قصه جایی زیباتر شد که او از پای ننشسته   و تحصیلات عالیه را طی کرده و اکنون نیز یکی از نخبگان شهرستانمان می‌باشد ....

بچه ها از اوسوالات زیادی  پرسیدند و او جواب داد ،اما زیباترین سوال آنها این بود که اگر روزی چشمهایت ببینند دوست داری اولین شخصی که می بینی چه کسی باشد .؟و این یعنی امید و روشنی ...

و «روز جهانی غذا »را بهانه کردیم تا در زنگ همدلی پسرانمان یاد بگیرند همیشه همه چیز برای آنها نیست .گاهی باید ببخشند حتی از سهم خودشان .
و آنقدر زیبا به تصویر کشیده شد این سخاوت که با هیچ چیز قابل قیاس  نبود  .
آموزگاران لحظه به لحظه با آنها بودند تا بخشندگی را برایشان به تصویر بکشند ،تا همدلی را لمس کنند و به قول ما
«سور همدلی» را دور هم نوش جان کنند .

آغاز زنگ همدلی شروع اتفاقات زیبایی در دبستان محمد امین خواهد بود ..باز هم از همکاری ،همدلی و همفکری شما اولیا فهیم سپاسگزاریم .