گزارش بزرگداشت روز سالمند در دبستان دخترانه محمدامین(ص) ۱۳۹۷

دعوت از پدر بزرگها و مادربزرگ ها به مدرسه
و برگزاری مسابقه نقاشی و جمله نویسی " بوسه مهر" با عنوان پدر بزرگ و مادربزرگ عزیزم دوستتان دارم زیرا...