گزارش جشن شکوفه‌ها دبستان دخترانه محمد امین (ص) ۱۳۹۷

و تو هفت سال تمام آمدن امروز را انتظار کشیده بودی و همین انتظار بود که مدام تو را برای تمام شدن روزهای بلند و گرم تابستان قلقلک می داد.
آری امروز روز شکوفه هاست . شکوفه هایی که قرار است در باغ علم و دانش قد بکشند و به نور برسند .
شکوفه های عزیز روزتان مبارک.