گزارش روز عصای سفید در دبستان پسرانه محمدامین(ص) دوره دوم ۱۳۹۷