گزیده ای از فعالیت های انجام گرفته در دبستان نیکدخت